Friendly Reader är en E-tjänst för kommunikation med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter

I dagens arbetsliv sker en stor del av kommunikationen via elektroniska medier och med information representerad i textdokument. Detta innebär förbättrade möjligheter att delta i arbetslivet eller att genomföra studier för dem som exempelvis har begränsad rörlighet, men innebär samtidigt ett problem för personer med olika slag av lässvårigheter (dyslexi, utvecklingsstörning, nedsatt syn, annan språklig bakgrund än svenska etc.) Även för denna grupp ställs krav på förmåga att effektivt kunna ta del av textburen information. Samtidigt är flertalet texter vanligen tillgängliga i digital form, vilket innebär att personer med lässvårigheter skulle ha nytta av ett datorbaserat hjälpmedel som kan underlätta förståelse och överblick av materialet.

Baserat på tidigare forskning inom textbearbetning har vi i projektet utvecklat en e-tjänst som gör det möjligt att med ett interaktivt verktyg automatiskt framställa sammanfattningar av olika textdokument.

Här kan du testa Friendly Reader